Vuča prikolice zahtjeva mnogo pažnje

Mnogo pažnje je potrebno prilikom vuče prikolice, bez obzira da li se radi o malenoj teretnoj prikolici ili pokretnoj kamp kućici.

Za vuču prikolice nisu potrebne nikakve opsežne pripreme, već je u pitanju samo nekoliko sitnica koje znače. Treba provjeriti pritisak guma i provjeriti ispravnost električnih instalacija. Što se tiče automobila, treba provjeriti ispravnost kuke. Ako je prikolica šira od vozila, potrebno je namontirati univerzalne retrovizore.

Prilikom utovara stvari na prikolicu treba voditi računa da se većina tereta postavi na sredinu prikolice, odnosno iznad same osovine. Teret, također, treba pričvrstiti specijalnim trakama sa zatezačima.

Prikolicu nikada ne treba preopterećivati jer će se prevrnuti prilikom bržeg ulaska u zavoj. U slučaju da prikolica počne “plesati” po cesti, dovoljno je pustiti gas i sačekati da se smiri.

Također, treba izbjegavati nagla kočenja, a prilikom pretjecanja treba računati na mnogo tromija ubrzanja, bez obzira na jačinu motora.